Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Polityka prywatności sklepu

Tomanek & Tomanek Adwokacka Spółka Partnerska

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest Tomanek & Tomanek Adwokacka Spółka Partnerska z siedziba w Zabrzu przy ul. Świętego Urbana 2/3, 41-800 Zabrze zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr 0000515702, , NIP: 648-27-71-519.
Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi? Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl lub pisemnie na adres: ul. Św. urbana 2/3, 41-800 Zabrze
W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, na przykład gdy: udzielamy Klientom porad prawnych, przygotowujemy pisma urzędowe, reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami, organami ścigania itp.
Czy muszę podawać Wam moje dane? Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.
Jakie dane przetwarzacie? Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które uzyskaliśmy osobiście (np. wynikające z przesłanych do nas dokumentów – wyroków, postanowień, aktów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych itp.) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. Twój bank, innych dostawców usług płatniczych, operatora telekomunikacyjnego czy pośrednika Twojej płatności. Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

 

W jakim celu przetwarzacie moje dane? Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, , ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Jeśli interesują Cię oferty handlowe naszych Partnerów i wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, możemy przesyłać Ci wiadomości handlowe w ich imieniu lub udostępnić im Twoje dane, aby mogli samodzielnie przesyłać Tobie te informacje.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane? Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. Zawarcie i realizacja umowy, lub
 2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi.
 5. Ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.
 6. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane? Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.
Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. Wprzypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę naprzetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 3. Dane,które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów. ( np. obowiązek archiwizowania dokumentacji kancelaryjnej.)
Komu udostępnicie moje dane? Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy: 1. Wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda mozże być w każdym momencie odwołana. 2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych mogą być: sądy, urzędy, organy ścigania, kancelarie reprezentujące przeciwników procesowych itp.

Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. niszczenia dokumentów. W takim przypadku powierzamy dane

osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.
Czy moje dane będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (w tym profilowaniu)? Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.
Jak chronicie moje dane? Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie są moje uprawnienia? W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:

1. Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.

 1. Masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowaniadanych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 2. Możesz żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub nie istnieje inny prawnie uzasadniony interes, który usprawiedliwia dalsze przetwarzanie danych.
 3. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 4. Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
  1. zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
  2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;
  3. nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, wjakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje doczasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
 5. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 1. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.
 2. Informujemy, że wrezultacie skorzystania przezCiebie z uprawnień wskazanych wpkt.3-6powyżej,istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych. Wprzypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
2. Jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub 3. Ma miejsce powyrażeniu przez Ciebie zgody.

W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

Co to są cookies? Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

Jak wykorzystujecie cookies i podobne technologie? Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach.

Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

Jakie są rodzaje cookies? 1. Wykorzystujemyróżnegorodzajucookies–różniąsięodsiebierodzajemitrwałością.Plikitemożemypodzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu na:

1. cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

2. cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Twojego urządzenia.

2. Używaneprzeznasplikicookiesmożemyrównieżdzielićzewzględunapochodzeniena:

1. cookieswłasne–sąumieszczonewserwisachbezpośrednioprzeznas;

2. cookieszewnętrzne–umieszczanewserwisachprzezzewnętrznepodmioty,którychkomponentystron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg)

W jakim celu wykorzystujecie technologie typu cookies? Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

 1. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania,
 2. uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,
 3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,
 4. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
5. dostosowania prezentowanych zapośrednictwem serwisów reklam, 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.