Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Pojęcie sprawy gospodarczej

Od 7 listopada 2019r. sprawy o roboty budowlane oraz z umów służących wykonaniu robót budowlanych (art 4582 §1 ust 5 kpc) należą do kategorii spraw gospodarczych.

Założenie ustawodawcy było takie aby spory związane z wielkimi inwestycjami sądy rozstrzygały w postępowaniu gospodarczym. Jednak w efekcie jeśli zleciłeś budowę garażu podlegasz takim samym rygorom jak Mostostal czy Straabag.

Musisz wiedzieć, że o ile reforma procedury cywilnej wprowadziła w życie bardzo restrykcyjne zmiany w postępowaniu cywilnym to postępowanie w sprawach gospodarczych jest jeszcze bardziej sformalizowane.

Odrębności postępowania gospodarczego

 1. W dużym uproszczeniu, prowadząc sprawę  przed sądem gospodarczym musisz pamiętać o następujących odrębnościach:
 2. W pozwie lub pierwszym piśmie procesowym masz obowiązek wskazania adresu mailowego.
  Wszystkie dowody i twierdzenia jako powód musisz powołać w pozwie a jako pozwany w odpowiedzi na pozew.
 3. Tylko w wyjątkowych okolicznościach kiedy potrzeba powołania dowodu wynikła później lub wcześniejsze powołanie dowodu nie było możliwe  możesz wnioskować nowe dowody ale tylko w terminie 2 tygodni od daty kiedy powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba.
 4. Prymat mają dowody z dokumentów, dowody ze świadków sąd dopuści  tylko  gdy wykażesz ze nie możesz przedstawić dokumentu z przyczyn od siebie niezależnych lub gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały do wyjaśnienia fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
 5. Jako uczestnik procesu budowlanego masz możliwość zawarcia umowy dowodowej. To znaczy, że strony mogą się umówić, że pewien rodzaj środków dowodowych nie może być przeprowadzany przez sąd w przypadku zaistnienia sporu (np. dowód ze świadków, z korespondencji mailowej, z opinii biegłego). Istnieje tu zupełna dowolność o ile strony są zgodne co do tych ograniczeń dowodowych. W sytuacji gdy zawarliście umowę dowodową sąd nie może wbrew jej postanowieniom przeprowadzić zastrzeżonych dowodów.

Zalety postępowania gospodarczego

Są jednak również plusy rozpoznawania sprawy w postępowaniu gospodarczym.

Pierwszy to taki, że sąd powinien zakończyć postępowanie w terminie 6 miesięcy od doręczenia odpowiedzi na pozew, aczkolwiek jest to termin tylko instrukcyjny i jego dotrzymanie przez sądy wydaje się mało prawdopodobne. Drugi plus jest taki, że wyrok wydany w sprawie staje się tytułem zabezpieczenia z chwilą jego wydania.

Jak uniknąć procedury gospodarczej

Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą tylko osobą fizyczną lub prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna masz prawo złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie ,,zwykłego” postępowania. Wniosek taki możesz złożyć jednak nie później niż w ciągu jednego tygodnia od doręczenia pouczeń sądu o obowiązkach i uprawnieniach strony.

Sąd ma obowiązek pouczyć cię o wszystkich prawach i obowiązkach. Oznacza to, że otrzymasz z sądu kilkustronicowe pouczenie, które koniecznie musisz przeczytać. Jako strona postępowania nie możesz zasłaniać się tym, że pouczenie było niezrozumiałe lub że go nie przeczytałeś.

W poprzednim artykule błędy inwestora możesz przeczytać na co uważać przy zawieraniu umowy z wykonawcą robót. Te uwagi są szczególnie ważne w związku z ograniczeniami w powoływaniu dowodów z zeznań świadków jakie występują w sprawie gospodarczej.

Nie traktuj tego artykułu jako kompedium wiedzy, dzięki któremu poradzisz sobie w sądzie, lecz jako ostrzeżenie, że nie masz szans sobie poradzić. To właśnie błędy proceduralne mogą obecnie być przyczyną przegranej sprawy , a nie brak argumentów merytorycznych.

Błędy inwestora

Damian Tomanek25 września 2019Komentarze (0)

Do kancelarii inwestorzy zgłaszają się najczęściej wówczas gdy powstaje problem z wykonawcą. Problemy są podobne, niezależnie od tego czy wykonawcą jest duży deweloper czy niewielka firma budowlana.

O problemach i sposobach ich rozwiązywania będziemy pisać w dalsze części bloga.

Na początek chciałbym wskazać kilka elementarnych zasad których przestrzeganie pozwoli, przynajmniej w pewnym stopniu, wykluczyć sytuacje konfliktowe na budowie.

Po pierwsze umowa sporządzona na piśmie pomiędzy inwestorem, a wykonawcą

Umowa to rzecz święta. Im więcej spraw reguluje, tym mniej jest miejsca na nieporozumienia. W przypadku gdy wykonawcą jest deweloper to zawierane są zwykle rozbudowane umowy w formie akt notarialnego. W przypadku gdy wykonawcą jest niewielka firma budowana to z umowami bywa różnie.

Minimalna treść umowy powinna regulować:

 • zakres prac,
 • cenę,
 • terminy wykonania poszczególnych etapów i zakończenia całości, oraz
 • kary umowne za niedotrzymanie terminów.

Dobrze jest gdy umowa reguluje również:

 • kto kupuje materiał,
 • kto wynajmuje ciężki sprzęt,
 • rusztowania,
 • w jaki sposób komunikują się strony, itp.

Jeżeli nie znasz się na sztuce budowlanej i sprawach technicznych związanych ze wznoszeniem budynków, to warto zatrudnić kogoś kto ma specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, czyli inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru będzie pilnował budowy i patrzył na ręce wykonawcy.

Inwestor

Inwestor powinien dbać o przestrzeganie dyscypliny finansowej, co oznacza, że powinien hołdować zasadzie: najpierw wykona praca, a dopiero potem płaca.

Wszelkie płatności powinny być dokonywane w sposób zgodny z umową. Nie należy ulegać namowom o przekazanie zaliczki na poczet prac niewykonanych, o ile taka zaliczka nie była przewidziana w umowie.

W innym wypadku może się to skończyć tak jak u pani która odwiedziła w dniu dzisiejszym moją kancelarię. Zapytała co ma zrobić gdy zapłaciła już całą cenę za dom który miał być wykonany „pod klucz”, umowny termin zakończenia prac minął w zeszłym roku, roboty są w rzeczywistości wykonane w 70%, a deweloper powiedział, że na razie nie dokończy bo nie ma na to pieniędzy.

Tą Panią czeka niepotrzebnie trudna i długa walka z ewidentnie nieuczciwym wykonawcą.