Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Nie mam za co dokończyć budowy

Grazyna Tomanek26 kwietnia 2020Komentarze (0)

Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków

Ogłoszenie stanu epidemii Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku bez wątpienia ma i będzie miało wpływ na realizację zawartych umów.

Z łatwością można sobie wyobrazić, że inwestor traci źródło dochodu i nie będzie w stanie sfinansować rozpoczętej budowy. Z drugiej strony firma budowlana na skutek przestoju nie pracuje i może utracić płynność finansową. Każda z tych sytuacji w efekcie spowoduje poważne trudności z realizacji umowy.

Kodeks cywilny przewidział taką sytuację

Przede wszystkim zaburzenia działania gospodarki spowodowane pandemią wirusa COVID-19 mogą pociągnąć za sobą znaczne dysproporcje w ciężarze świadczeń, do których zobowiązane są strony umowy, a konsekwencji do sytuacji, gdy wykonanie umowy będzie związane z nadmiernymi trudnościami lub spowoduje powstanie rażącej straty dla jednej ze stron.

Tzw. klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus) przewidziana w art. 3571 kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Rozwiązując umowę, sąd może – w miarę potrzeby – orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Jako przykłady zdarzeń powodujących nadzwyczajną zmianę stosunków wskazuje się epidemie, operacje wojenne, strajki generalne, różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną, szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami przedsiębiorstw.

Sytuacja pandemii koronawirusa stanowi zatem niewątpliwie nadzwyczajną zmianę stosunków

Warto jednak renegocjować warunki umów, a dopiero w przypadku braku porozumienia, wystąpić z powództwem w oparciu wyżej wskazaną klauzulę.

Zdjęcie: Alena Vavrdova

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: